Borçlar Hukukunda Muvazaa

TBK m.19: “Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.”   Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu işlemin muvazaalı…

Devamını Oku

Ceza Hukukunda Teşebbüs

Teşebbüs: suç teşkil eden bir hareketin icra hareketlerine başlandıktan sonra dış engeller nedeniyle;  Sırf hareket suçlarında hareketin tamamlanamamasını,  Neticeli suçlarda hareketin tamamlanamamasını veya hareket tamamlansa dahi kanunda yasak olarak sayılan neticeye ulaşılmamasını ifade eder.  Teşebbüs suçun hafifletici nedeni değildir. Teşebbüs hükümleri tek başına…

Devamını Oku

Borçlar Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme

Sebepsiz zenginleşme veya haksız zenginleşme, bir kimsenin mal varlığında haklı bir nedene dayanmaksızın, başkasının zararına meydana gelen zenginleşme olarak tanımlanabilir. Geçerli bir hukuksal neden bulunmadan, hukuksal bir neden gerçekleşmeden ya da hukuksal neden sona erdikten sonra bir işlem yapılması ve borç olmayan bir…

Devamını Oku

Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa

Suç teşkil eden fiillerde; fiili suç olmaktan çıkaran nedenlere hukuka uygunluk nedenleri denir. Meşru müdafaa bir “hukuka uygunluk” nedenidir. Roma hukukunda “Kuvvetin kuvvetle uzaklaştırılmasına bütün kanunlar ve hukuk düzenleri izin verir.” şeklinde meşru müdafaa tanımlanmıştır. TCK Madde 25: “(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya…

Devamını Oku

Karar İncelemesi – Meşru Müdafaa

“İçtihat Metni”   Kasten öldürme suçuna teşebbüsten sanık Gökhan’nın 5237 sayılı TCK’nun 82/1-e, 35/2, 29, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince verilen 16.02.2010 gün ve 142-16 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen…

Devamını Oku

Borçlar Hukukunda Müteselsil Borçluluk

Borç ilişkisinde; alacaklı ve borçlu olmak üzere mutlaka iki taraf bulunmalıdır. Ancak tarafların tek bir kişiden oluşma zorunluluğu yoktur. Borçlunun birden çok kişiden oluştuğu hallerde karşımıza iki kavram çıkar: İfadan her bir borçlunun kendi payına düşen kısmından sorumlu olduğu kısmi borçluluk; borçluların her…

Devamını Oku

Ceza Hukukunda Kast ve Kast Biçimleri

TCK MADDE 21: – (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. Tck’daki kastın tanımı yukarıdaki şekildedir. Kanun maddesi incelendiğinde karşımıza iki unsur çıkar; bilme ve isteme. 1)BİLME UNSURU: Bilme, istemeden önce gelir.…

Devamını Oku